คลิกขวาเลือก Save Target As...
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

รหัส v97

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
       การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการวางแผน (Planning) การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Equipment) และโรงงาน (Plant) เพื่อ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรตลอดจนหลีก เลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการหยุดเดินเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในแผนการบำรุง รักษา (Unplanned Maintenance)การบำรุงรักษาโดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่การทาสี ทำความสะอาด การปรับแต่ง การหล่อลื่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนเล็กน้อย (Minor Component) เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร และส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลดความเสียหายของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด (Minimize Breakdowns) หรือทำให้ ”ความเสียหายเครื่องจักรเป็นศูนย์” ซึ่งจะช่วยให้ขบวนการผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ได้ตั้งไว้
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>