คลิกขวาเลือก Save Target As...
การบริหารงานผลิตสำหรับหัวหน้างาน

รหัส v98

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
- ปัญหาอุปสรรคในงานผลิต
- บทบาทหัวหน้างานผลิต
- การบริหารปัจจัยการผลิต
- การบริหารกระบวนการผลิต
- การบริการผลลัพธ์การผลิต
- กรณีศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
- กรณีฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการผลิต
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>