คลิกขวาเลือก Save Target As...
การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย

รหัส v99

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงจึงเป็นวิธีที่ช่วยในการป้องกัน แก้ไขให้เกิดการสูญเสียลดลง ดังนั้นการปรับปรุงจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดความสูญ เสียที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
- แนวทางและหลักการในปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย
- การวิเคราะห์และปรับปรุงค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ได้
- การเตรียมการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุง ตลอดจนสามารถนำกิจกรรม ปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียไปประยุกต์ใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>