ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO/TS 16949 | มอก./OHSAS 18001 | FOOD STANDARD |
รวมระบบปฏิบัติการ ISO 9001+14001+OHSAS 18001
| มาตรฐานเฉพาะทาง
  V02
VCD QUALITY AWARENESS พนักงานรุ่นใหม่ใส่ใจคุณภาพ
  V24
ISO 9001 : 2000 การตรวจติดตามภายใน **พร้อมคู่มือ และข้อสอบ + เฉลย
  V26
ISO 9001 : 2000 การตีความข้อกำหนด (ภาษาญี่ปุ่น)
  V56
QMR & EMR (ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเรียน 2 วัน บันทึกการอบรมมาเหมือนกัน) *พร้อมคู่มือ
  V74
Train the Trainer/Consultant VCD ฝึกผู้ที่จะป็นวิทยากรภายในบริษัท
  V23
ISO 9001 : 2000 การตีความข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบ * พร้อมคู่มือ
  V25
ISO 9001 : 2000 ข้อกำหนดพร้อมการตรวจติดตามภายใน **พร้อมคู่มือ และข้อสอบ + เฉลย
  V47
Key Performance Indicatiors (KPI) & Balance Score Card (BSC)*
  V67
Car Writing & Root Cause Analysis เทคนิค และวิธีเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกำหนด พร้อมการวิเคราะห์ปัญหาเชิงรุก
  V80
การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน Corrective & Preventive Action

 
  V03
VCD ENVIRONMENT AWARENESS (ISO 14001 AWARENESS) ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม & การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
  V28
ISO 14001 : 2004 การตรวจติดตามภายใน **พร้อมคู่มือ และข้อสอบ + เฉลย
  V30
ISO 14001 : 2004 เทคนิคการเขียน และปรับปรุงเอกสาร *พร้อมคู่มือ
  V56
QMR & EMR (ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเรียน 2 วัน บันทึกการอบรมมาเหมือนกัน) *พร้อมคู่มือ
  V80
การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน Corrective & Preventive Action
  V27
ISO 14001 : 2004 ตีความ และแนะวิธีนำข้อกำหนดใหม่ไปปฏิบัติ *พร้อมคู่มือ
  V29
VCD ภาษาญี่ปุ่น ISO 14001 : 2004 (Japanese Version)
  V31
เทคนิค และวิธีการชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม + การประเมินผลกระทบ ISO 14001 : 2004 *พร้อมคู่มือ
  V74
Train the Trainer/Consultant VCD ฝึกผู้ที่จะป็นวิทยากรภายในบริษัท
  V83
Cleaner Technology กับการลดต้นทุน และต่อยอดปรับปรุงระบบ ISO 14001

  V86
ISO/TS 16949 : 2009 ทำความเข้าใจกับระบบ และิวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อ * พร้อมคู่มือ
  V05
VCD ERGONOMICS การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุน & ผลกระทบจากการทำงานไม่ถูกวิธี
  V33
ISO/TS 16949 วิธีการตรวจประเมินภายใน **พร้อมคู่มือ และข้อสอบ + เฉลย
  V35
การปรับเปลี่ยนระบบจาก QS 9001 เป็น ISO/TS 16949 และการการตีความข้อกำหนดจากมุมมองของ "ผู้ตรวจประเมิน" *พร้อมคู่มือ


  V37
FMEA (Failure Mode Effect Analysis) การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และผลกระทบ *พร้อมคู่มือ  V39
MSA 3rd (Measurement System Analysis) การวิเคราะห์ผลการวัด *พร้อมคู่มือ

  V87
Document Control ISO/TS 16949 : 2009 ทำความเข้าใจและเทคนิคการจัดทำเอกสาร
  V32
ISO/TS 16949 ทำความเข้าใจกับระบบ และิวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อ * พร้อมคู่มือ
  V34
ISO/TS 16949 ความตระหนักในการจัดทำระบบ
  V36
APQP & PPAP การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชั้นสูง (Advanced Product Quality) & กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต (Product Part Approval Process) *พร้อมคู่มือ
 
V38
SPC (Statistical Process Control Implementation) การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ * พร้อมคู่มือ
  V40
DOE (Design of Experiment for Quality Improvement) การออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ *พร้อมคู่มือ

  V01
VCD SAFETY AWARENESS สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
  V07
VCD การหยั่งรู้อันตรายโดยวิธี KYT (KIKEN YOSHI TRAINING) * พร้อมคู่มือ
  V52
Internal Audit มอก./OHSAS 1800
1:2007
  V05
VCD ERGONOMICS การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุน & ผลกระทบจากการทำงานไม่ถูกวิธี
  V51
ตีความ และวิธีทำระบบ มอก./OHSAS 18001 *พร้อมคู่มือ
  V53
วิธีประเมินความเสี่ยง มอก./OHSAS 1800
1:2007 *พร้อมคู่มือ

  V04
VCD สร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ และสุขอนามัย ความปลอดภัยของโรงงานผลิตอาหารโดยเฉพาะ
  V45
เทคนิคการนำระบบคุณภาพ GMP ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ภาพยนต์ถ่ายจากโรงงาน 1 เรื่อง
  V62
ISO 22000 วิธีนำระบบการจัดการความปลอดภัยใหม่ล่าสุดไปปฏิบัติ
  V44
Internal Audit GMP & HACCP *พร้อมคู่มือ
  V46
การจัดทำระบบ HACCP (บรรยาย 2 ชม. ภาพยนต์ถ่ายจากโรงงาน 1 ชม.) *พร้อมคู่มือ
  V71
เรื่อง IFS ตีความ และวิธีนำไปปฏิบัติ Internation Food Standard

  V42
วิธีรวมระบบปฏิบัติ ISO 9001 + ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001 *พร้อมคู่มือ
  V54
วิธีรวม 2 ระบบปฏิบัติพร้อมกัน ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001
  V60
VCD ISO 9001 + 14001 ข้อกำหนด *พร้อมคู่มือ
  V78
VCD ชุดรวมปฏิบัติ ISO 14001 : 2004 + OHSAS (มอก.) 18001
  V43
วิธีตรวจติดตามภายในรวม 3 ระบบ ISO 9001 + ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001 **พร้อมคู่มือ
และข้อสอบ + เฉลย
  V55
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001
  V61
VCD ISO 9001 + 14001 ตรวจติดตามภายใน *พร้อมคู่มือ
  V79
ประเมินความเสี่ยงแบบร่วม ISO 14001 : 2004 + OHSAS (มอก.) 18001

  V41
ISO/IEC 17025 ตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตาม *พร้อมคู่มือ
  V69
มรท. 8001 VS SA 8000 ** พร้อมคู่มือ และข้อสอบ + เฉลย

 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>