ลดต้นทุน & เพิ่มผลผลิต
 
  V05
VCD ERGONOMICS การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุน & ผลกระทบจากการทำงานไม่ถูกวิธี
  V38
SPC (Statistical Process Control Implementation) การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ * พร้อมคู่มือ
  V48
QCC การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ *พร้อมคู่มือ
  V50
ลดต้นทุนโดยลดความสูญเสีย 7 ประการ วิธีทำ Kaizen ทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ แถมวิธีลดต้นทุนการผลิต
  V63
5 ส. วิธีนำไปปฏิบัติเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  V68
TPM : Total Productive Maintenance เทคนิคการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
  V75
Just - In - Time Production VCD บันทึกการอบรมเรื่องการผลิตแบบทันเวลาพอดี
  V80
การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน Corrective & Preventive Action
  V07
VCD การหยั่งรู้อันตรายโดยวิธี KYT (KIKEN YOSHI TRAINING) * พร้อมคู่มือ
  V47
Key Performance Indicatiors (KPI) & Balance Score Card (BSC)*
  V49
แนวทางการทำงานแบบ TQM *พร้อมคู่มือ
  V58
Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ โดยทุกคนมีส่วนร่วม *พร้อมคู่มือ แถมวิธีลดต้นทุนการผลิต
  V64
ภาพยนต์ถ่ายจากโรงงานญี่ปุ่น เรื่อง 5 ส.
  V70
SPC Statistical Process Control เทคนิคการประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการ
  V76
NEW QC 7 Tool เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
  V83
Cleaner Technology กับการลดต้นทุน และต่อยอดปรับปรุงระบบ ISO 14001

 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>