การขาย , การตลาด , บริการ
 
  V57
การตลาดสมัยใหม่ (อ. เสรี วงศ์มณฑา)
  V81
เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
  V59
Professional Sales in Action แถมฟรี การตลาดสมัยใหม่ โดย ดร.เสรี (1 ชุด)
  V82
Service Mind เทคนิคการบริการเชิงปฏิบัติ

<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>