VCD ISO
 
Menu VCD ISO
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
รายการ VCD Training
   
V01 Safety Awareness สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
V02 Quality Awareness พนักงานรุ่นใหม่ใส่ใจคุณภาพ
V03 Environment Awareness สร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรและพลังงานเพื่อสนับสนุนการทำระบบ ISO 14001
V04 การสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและสุขอนามัย ความปลอดภัยของโรงงานผลิตอาหารโดยเฉพาะ
V05 การยศาสตร์ (Ergonomics) กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาสุขภาพ
V07 "KYT" (Kiken Yoshi Training) การหยั่งรู้อันตรายโดย KYT 
V08 กลยุทธ์ & ทักษะของผู้นำ & หัวหน้างาน (ทักษะของหัวหน้างาน + ศิลปะการสั่งงาน)
V09 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหาร & จัดการ
V10 วิธี & เทคนิคการจูงใจให้ทีมงานรักองค์กร
V11 EQ กับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
V12 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
V14 ศิลปะการถ่ายทอด, สอนงาน ติดตามงานให้ได้ตามเป้าและคอยให้คำปรึกษาแนะนำ (Couselling & Coaching)
V15 Visual Control การควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อลดข้อผิดพลาดในงาน
V20 วิธีการสำรวจ และการวัด ความพึงพอใจของลูกค้า ตามระบบ ISO 9001
V21 เทคนิคการแก้ปัญหาคน + งาน ลดความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
V23 วิธีการตีความข้อกำหนด (Requirement) ISO 9001:2000 และการนำระบบนี้ไปปฏิบัติ
V23.1 วิธีการนำระบบ ISO 9001 : 2008 ไปปฏิบัติ
V24 เทคนิคและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ... ISO 9001:2000 (Internal Quality Audit)
V24.1 เทคนิคและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001:2008 (Internal Quality Audit)
V25 ข้อกำหนดพร้อมการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2000 
V26 การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2000 (Japanese Version)
V27 วิธีการตีความข้อกำหนด (Requirement) ISO 14001:2004 และการนำระบบนี้ไปปฏิบัติ
V28 เทคนิคและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ... ISO 14001:2004
V29 ISO 14001:2004 (Japanese Version)
V30 เทคนิคการเขียนเอกสาร ISO 9001, ISO 14001
V31 วิธีระบุและเทคนิคการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect Identification and Evaluation)
V31.1 Internal Quality Audit ISO/ TS 16949:2009 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบ ISO/TS 16949:2009
V32 ISO/TS 16949:2002 ตีความข้อกำหนด และแนะนำวิธีนำระบบไปปฏิบัติ
V33 วิธีการและเทคนิคการตรวจติดตามระบบ ISO/TS 16949 (Internal Quality Audit)
V35 การปรับระบบจาก QS 9000/ISO 9000 เป็น ISO/TS 16949 ในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน
V36 APQP & PPAP การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชั้นสูง และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต
V37 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
V38 SPC (Statistical Process Control Implementation) การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
V39 MSA (Measurement System Analysis) การวิเคราะห์ระบบการวัด
V40 DOE (Design of Experiment) การออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
V41 ตีความข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตาม ISO/IEC 17025
V42 วิธีรวมระบบปฏิบัติ ISO 9001 + ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001
V43 วิธีการและเทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบตรวจ (Combined Internal Audit) ISO 9001 + ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001
V44 การตีความข้อกำหนดเพื่อนำระบบ GMP & HACCP ไปปฏิบัติ และวิธีการพร้อมเทคนิคการตรวจติดตามของทั้ง 2 ระบบ (How to implement and conduct Internal Audit GMP & HACCP
V45 เทคนิคการนำระบบคุณภาพ GMP ไปประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมแปรรูปอาหาร + ภาพยนต์ถ่ายทำจากโรงงาน
V46 HACCP + ภาพยนต์จากโรงงาน
V47 เทคนิคการประยุกต์ใช้ KPI (Key Performance Indicator) & BSC (Balanced Scorecard) 
V47.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเทคนิคการแจ้งผลการประเมินนั้น
V48 Quality Control Circle วิธีการจัดทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
V49 แนวทางการทำงานแบบ TQM (Total Quality Management)
V50 การทำกิจกรรมระบบข้อเสนอแนะ (Kaizen) เพื่อการลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ (Quality Cost Reduction) โดยวิธีลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) + ภาพยนต์วิธีการลดต้นทุนการผลิต
V51 ตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.) TIS/OHSAS 18001:1996
V51.1 ตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.) TIS/OHSAS 18001:2007
V52 วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินภายใน มอก./OHSAS 18001:1996 (Internal Audit)
V52.1 วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินภายใน มอก./OHSAS 18001:2007 (Internal Audit)
V53 เทคนิคและวิธีประเมินความเสี่ยง ตามระบบ มอก./OHSAS 18001:1996
V53.1 เทคนิคและวิธีประเมินความเสี่ยง ตามระบบ มอก./OHSAS 18001:2007
V54 การตีความข้อกำหนด ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001 กับการนำทั้ง 2 ระบบไปปฏิบัติ
V55 วิธีการและเทคนิคการตรวจติดตามแบบรวมระบบ ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001 (Combined Internal Quality Audit)
V56 บทบาทและหน้าที่ของ QMR & EMR
V57 Modern Maketing Management
V58 เทคนิคการลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ โดยทุกคนมีส่วนร่วม
V59 Professional sales in action ตอน How to sell a Premium Product (เทคนิคการขายสินค้าราคาสูง)
V60 วิธีรวมระบบปฏิบัติการ ISO 9001 + ISO 14001
V61 การตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ (Combined Internal Audit) ISO 9001 + ISO 14001
V62 ISO 22000 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร
V63 วิธีการจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 
V64 ทำความเข้าใจระบบ 5ส. (ภาพยนต์ถ่ายจากโรงงานญี่ปุ่น)
V67 วิธี & เทคนิคการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - Car Writing (Corrective Action Request Form)
V68 TPM : การบำรุงรักษาทวีผล โดยทุกคนมีส่วนร่วม
V69 วิธีการนำข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001:2546 & SA 8000 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
V70 SPC (Statistical Process Control Implementation) เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
V71 การตีความข้อกำหนด และนำระบบ IFS (International Food Standard) ไปปฏิบัติ
V71.1 การตีความข้อกำหนด และแนะนำวิธีการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของระบบ BRC-Food Standard ( British Retail Consortium Food Standard ) Interpretation & Implematation
V73 OJT : On the Job Training  (วิธีสอนงานโดยใช้เทคนิค OJT)
V74 เทคนิคการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Training the Trainer)
V75 Just In Time (JIT) เทคนิคการผลิตแบบทันเวลาพอดี
V76 การประยุกต์ใช้ New 7 QC Tools เครื่องมือใหม่ 7 ชนิด เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกิจกรรมคิวซี
V78 วิธีรวมระบบปฏิบัติ ISO 14001 + OHSAS (มอก.) 18001
V79 ประเมินความเสี่ยงแบบร่วม ISO 14001 + OHSAS (มอก.) 18001
V80 เทคนิคปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Corrective & Preventive Action)
V81 เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม ด้วย วิธีการขายสไตล์ที่ปรึกษา
V82 Service Mind Training เทคนิคการให้บริการลูกค้าเชิงปฏิบัติ
V83 เทคนิคการปรับปรุงระบบ ISO 14001 ด้วย Cleaner Technology เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดต้นทุนในโรงงาน
V84 Uncertainty of Measurement เทคนิคและวิธีการประเมินความไม่แน่นอนในการวัด
V85 Certificate Reading การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมเครื่องมือวัด
V86 ISO / TS 16949 : 2009 อธิบายข้อกำหนด กับ Internal Audit
V87 เทคนิคและวิธีการจัดทำ การควบคุมเอกสาร ในระบ ISO 9001:2008 ควบ ISO/TS 16949:2009
V88 ฝึกทักษะการ ขับรถฟอร์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี